Klauzula RODO

 • Klauzula informacyjna RODO – Maximus SPA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Gości w Maximus SPA ul. Morska 20,72-420 Dziwnówek jest firma MIRDAJ s.c. M.Cieślewicz, J.Kunach, A.Kunach ul. Osiedle Leśne 10E-Bezrzecze, 71-220 Szczecin.

  2. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod@maximus-spa.pl

  3. Dane osobowe Gości przetwarzane będą w celu:
  - zawarcia i wykonania umowy na usługi obejmujące wypoczynek połączony z zabiegami leczniczymi, relaksującymi i rehabilitacyjnymi na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  - dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  4. Odbiorcami danych osobowych Gości będą następujące kategorie podmiotów:
  - firma świadcząca usługi wsparcia IT;
  - firma księgowa świadcząca usługi obsługi księgowej;
  - firmy (kancelarie) prawnicze świadczące usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

  5. Dane osobowe Gości przechowywane będą w celu realizacji:
  - umowy o świadczenie usługi obejmujące wypoczynek połączony z zabiegami leczniczymi, relaksującymi i rehabilitacyjnymi;
  - obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
  - monitoringu wizyjnego w związku z ochroną i bezpieczeństwem pobytu, a pozyskany materiał wizyjny przechowywany będzie przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostanie trwale usunięty.

  6. Gość ma prawo do żądania od Administratora:
  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - do sprostowania/uzupełniania swoich danych;
  - do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  - do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  - do przenoszenia danych,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  w celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Danych Osobowych.

  7. Nie podejmuje się zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

  8. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.