To provide the highest level of service, the Website uses cookies saved in the memory of your browser. Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change the settings of cookies can be found in the Privacy Policy. By clicking ACCEPT ALL, you consent to the use of technologies such as cookies and to the processing by MIRDAJ s.c., NIP: 852-22-46-075 of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes (including for automated matching of advertisements to your interests and measuring their effectiveness).

MANAGE YOUR PRIVACY SETTINGS
Before using Our Website, we kindly ask You to choose whether the Website may use cookies or other technologies such as web beacons, pixel tags and Flash objects ("Cookies").

Are required to enable basic site functions, such as providing a secure login or remembering what stage of booking a user is at. Without these cookies, use of Our Site will not be possible.

They allow analysis of a user's use of the site in order to evaluate and improve its performance by understanding how users use the site and are designed to match and remember user preferences. They may also be used to provide better customer service on this site.

These cookies are used to display ads that are more customized to a user. We may share this information with advertisers or use it to better understand user interests. Advertising cookies may, for example, be used to share data with advertisers so that the ads a user sees are more suited to the user, so that the user can share certain pages on social networks or post comments on our site.

For detailed information on the use of cookies and related technologies, please see the Privacy Policy link below.

§1 PŘEDMĚT PRAVIDEL A NAŘÍZENÍ
(1) Pravidla a provozní řád stanoví pravidla pro poskytování služeb, odpovědnost a pobyt v Lázních Maximus a jsou nedílnou součástí smlouvy, která se uzavírá provedením rezervace nebo zaplacením zálohy nebo celé dlužné částky za pobyt v Lázních Maximus. Tím host potvrzuje, že se seznámil s podmínkami Provozního řádu a že s nimi souhlasí.
(2) Provozní řád se vztahuje na všechny Hosty ubytované v Maximus Spa.
(3) Provozní řád je k dispozici k nahlédnutí na recepci Lázní Maximus a také na internetových stránkách Lázní Maximus: www.maximus-spa.pl.
(4) Pravidla a řád platí v plném rozsahu, pokud závazná ustanovení polských právních předpisů nestanoví jinak.

§2 DEN POBYTU
(1) Pokoj se pronajímá na jeden den.
(2) Den je definován v hlavní sezóně dle platného ceníku, tj. od 16:00 do 11:00 následujícího dne, a mimo sezónu od 14:00 do 11:00 následujícího dne.
(3) V případě neodhlášení do 11:00 hod. účtuje Maximus Spa poplatek za následující den dle platného ceníku.

§3 REZERVACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY A CHECK-IN
(1) Podkladem pro odbavení hosta je předložení dokladu totožnosti s fotografií pracovníkovi recepce a v případě odbavení dítěte ve věku, který zakládá nárok na slevu, doložení data jeho narození, a to pod hrozbou ztráty nároku na slevu.
(2) Host Lázní Maximus nesmí přenechat pokoj třetí osobě, a to ani v případě, že neuplynula doba, za kterou zaplatil poplatek.
(3) Osoby, které nejsou v Lázních Maximus registrovány, mohou být hostem pokoje v době od 8:00 do 22:00 hodin, a to pouze po předchozím oznámení přijetí takové osoby hostem.
(4) Lázně Maximus mohou v zájmu ostatních Hostů odmítnout ubytovat Hosta, který při předchozím pobytu hrubě porušil Řád, zejména tím, že způsobil škodu na majetku zařízení nebo majetku Hostů, škodu osobě Hosta, zaměstnancům Lázní Maximus nebo jiným osobám ubytovaným v Lázních Maximus, nebo tím, že rušil noční klid nebo jinak porušil Řád Lázní Maximus.
(5) Lázně Maximus si vyhrazují právo provést při přihlášení předběžnou autorizaci kreditní karty nebo vybrat hotovostní zálohu ve výši dlužné částky za celý pobyt.
6 Rezervace je zaručena, pokud je do data uvedeného v potvrzení rezervace uhrazena záloha ve výši 30 % hodnoty poskytovaných služeb. Neuhrazení zálohy má za následek zrušení rezervace. Zálohová platba je připsána v plné výši a přiřazena ke konkrétnímu číslu rezervace uvedenému v názvu převodu.
7. Lázně Maximus neodpovídají za nutnost změny umístění pokoje uvedeného při rezervaci, pokud je stejného standardu.
(8) Zbývající částku splatnou v důsledku služeb objednaných v rezervaci by měl host uhradit předem nejpozději v den příjezdu do Maximus Spa.
9. Maximus Spa si vyhrazuje právo kdykoli zrušit rezervaci v případě nahodilých událostí, které nemůže ovlivnit. V takovém případě se zavazuje učinit náhradní nabídku nebo vrátit zaplacenou částku.
(10. V případě zrušení pobytu hosta v průběhu jednoho dne pobytu Maximus SPA nevrací poplatek za daný den. Za zbývající noci však Hostovi vrátí 50 % částky zaplacené za nevyužité noci.
(11) Host má právo zrušit pobyt pouze pod podmínkou ztráty zaplacené zálohy, kterou si Maximus SPA může odečíst jako náhradu za vzniklé náklady nebo ušlý příjem.
(a) Zrušení pobytu, které se týká vrácení zálohy, musí být provedeno písemně.
b) bez ohledu na datum zrušení objednaného pobytu bude Hostovi účtován manipulační poplatek ve výši 100,00 PLN (sto zlotých 00/100) za každou nahlášenou rezervaci (každý rezervovaný pokoj).
c) záloha v případě zrušení rezervace před 31 dny před zahájením pobytu se vrací v plné výši po odečtení manipulačního poplatku uvedeného v odst. 3 odst. 12 písm. b
d) v případě zrušení pobytu v období od 30 do 11 dnů před zahájením pobytu v lázních Maximus se záloha vrací ve výši 50 % po odečtení manipulačního poplatku uvedeného v odst. 3 odst. 12 písm. b
e) při zrušení pobytu v období mezi 10 dny před zahájením pobytu v Maximus Spa se záloha nevrací.
f) v případě skupinových rezervací, tj. minimálně 3 pokojů, se platí samostatná záloha ve výši 30 % za každý rezervovaný pokoj. Každému pokoji bude přiděleno samostatné rezervační číslo. V případě zrušení rezervace některého z pokojů záloha za tento pokoj propadá v plné výši.
g) Výše uvedené podmínky neplatí při rezervaci pobytu v rámci nabídky bez možnosti vrácení peněz.
h) Výše uvedené podmínky se rovněž neuplatní v případě rezervací provedených prostřednictvím rezervačních portálů, v takovém případě se použijí pravidla a předpisy pro provádění takových rezervací na jejich internetových stránkách.
12 Balíčkové pobyty se rezervují na konkrétní data.
a) Změna termínu je možná pouze se souhlasem Maximus SPA, s ohledem na obsazenost a kapacitu zařízení, a to nejpozději 21 dní před plánovaným, rezervovaným termínem pobytu.
b) V případě změny termínu rezervace platí ceny a poplatky sjednané podle nového termínu pobytu. Par. 3 odst. 12 písm. b) se použije obdobně.
c) V případě změny termínu pobytu potvrzeného platbou předem si Maximus SPA účtuje manipulační poplatek ve výši 100 PLN za každou osobu zahrnutou do rezervace.
(13) Veškeré poplatky za služby poskytované Maximus SPA by měly být uhrazeny nejpozději při odhlášení z Maximus SPA.
14. Ceny služeb jsou cenami smluvními a zahrnují DPH.
(15) Každý host je povinen kromě poplatků pro Maximus Spa zaplatit turistickou daň za každý den pobytu v aktuální výši vyplývající z usnesení Rady města Dziwnów.
(16) Provedení rezervace a zaplacení zálohy nebo plateb předem znamená souhlas s výše uvedenými podmínkami.
Záloha se vrací do 14 dnů na bankovní účet uvedený v oznámení o odstoupení, pokud existují podmínky uvedené v § 3 tohoto řádu.

§4 SLEVOVÉ KARTY/KUPÓNY
1) Každý host, který stráví v lázních Maximus minimálně 21 dní, má nárok na "stříbrnou věrnostní kartu", která ho opravňuje k 5% slevě z ceny pobytu (ubytování + strava).
(2) Každý host, který je držitelem "stříbrné věrnostní karty" a po jejím obdržení stráví v lázních Maximus minimálně 28 dní, má právo vyměnit "stříbrnou věrnostní kartu" za "zlatou věrnostní kartu", která jej opravňuje k 10% slevě z ceny pobytu (ubytování + strava).
(3) Slevová karta neplatí pro promo pobyty, speciální nabídky a balíčkové pobyty.
(4) Podmínky pro uplatnění poukazů jsou uvedeny na poukazu. Rezervaci je nutné provést nejpozději 14 dní před plánovaným příjezdem.
(5) Voucher lze vrátit pouze z důvodů na straně Maximus Spa. Ve všech ostatních případech se cena poukazu nevrací.
6. V případě zrušení pobytu rezervovaného na základě voucheru platí §3 odst. 10-11.

§5 SLUŽBY
(1) Lázně Maximus poskytují služby v souladu se svou nabídkou.
(2) V případě jakýchkoli pochybností o kvalitě služeb je host požádán, aby je neprodleně nahlásil na recepci, což umožní personálu zlepšit úroveň poskytovaných služeb.
(3) Maximus Spa jsou povinny poskytnout Hostům:
- podmínky pro plnohodnotnou a ničím nerušenou relaxaci,
- bezpečnost pobytu, včetně bezpečnosti uchovávání důvěrných informací o Hostovi,
- profesionální a zdvořilé služby v rozsahu všech služeb poskytovaných v Maximus SPA,
- úklid pokoje a provedení nezbytných oprav zařízení v době nepřítomnosti Hosta, pokud Host nezanechá na klice dveří visačku "nerušit", a v jeho přítomnosti pouze tehdy, pokud si to přeje a visačku "nerušit" neukáže,
- úklid pokoje probíhá na žádost hosta každý den od pondělí do soboty mezi 10.00 a 14.00 hodinou (kromě svátků). Maximus Spa mění ložní prádlo maximálně jednou za 8 dní. Na žádost Hosta, po každém oznámení na recepci, může být ložní prádlo měněno častěji za příplatek 25,00 PLN za sadu ložního prádla.
(4) Kromě toho na žádost Hosta poskytují Lázně Maximus službu úschovy peněz a cenností v úschovně zařízení během pobytu Hosta v Lázních Maximus s výhradou § 7 odst. 4 Řádu.

§6 ODPOVĚDNOST HOSTŮ A JEJICH PRÁVA A POVINNOSTI
(1) Děti mladší 12 let by měly být v lázních Maximus pod stálým dohledem svých zákonných zástupců. Zákonní zástupci nesou finanční odpovědnost za případné škody způsobené jejich dětmi.
(2) Hosté nesou plnou hmotnou odpovědnost za poškození nebo zničení zařízení a technického vybavení Lázní Maximus, které způsobí oni nebo jejich návštěvníci. Maximus Spa si vyhrazuje právo účtovat hostovi po jeho odjezdu způsobenou škodu z jeho kreditní karty nebo se domáhat náhrady škody soudní cestou.
(3) V případě porušení Pravidel mohou Lázně Maximus odmítnout poskytnutí služeb osobě, která se provinila. Taková osoba je povinna neprodleně vyhovět požadavkům Maximus Spa, zaplatit za dosud poskytnuté služby, uhradit případnou škodu a opustit Maximus Spa.
(4) Při každém odchodu z pokoje by měl host z bezpečnostních důvodů vypnout televizi, zhasnout světla, zavřít kohoutky a zavřít okna a dveře.
5) V zájmu umožnění řádného úklidu pokoje, zejména stlaní postele, je Host povinen nenechávat na posteli žádné soukromé věci pod hrozbou, že personál Maximus Spa bude předpokládat, že si Host nepřeje, aby byla postel ustlána, a od této služby odstoupí.
6 Host, který využívá jídelnu, je povinen předložit průkaz totožnosti. Host má právo vstoupit do jídelny jednou během každého jídla. V případě stravování formou bufetu má Host právo využívat bufet neomezeně při dodržení zásady jednorázového vstupu do jídelny.
(7) Maximus SPA má zákonné zástavní právo na věci vnesené Hostem do zařízení v případě prodlení s úhradou pobytu nebo nezaplacení poskytnutých služeb.
8. Maximus SPA neodpovídá za nesprávné provedení nebo neprovedení služeb, které byly Hostům nabídnuty externími subjekty, např. fakultativní akce, výlety, pronájem automobilu apod.
9.1 Maximus Spa si vyhrazuje právo nevracet peníze za služby, které si Host objednal a které nebyly zčásti nebo zcela provedeny z důvodů na straně Hosta. V případě, že se Host neúčastní objednané procedury, přestože si ji předem rezervoval, a tuto rezervaci nezruší do 1 hodiny před plánovanou procedurou, je povinen uhradit 50 % ceny plánované procedury. Za tímto účelem bude částka uvedená v tomto bodě odepsána z účtu pokoje, který host obývá.
V den ukončení pobytu je Host povinen se odhlásit, tj. vyzvednout si pokoj a vrátit vydanou kartu s klíčem, a vyrovnat veškeré závazky vůči Maximus Spa vzniklé během pobytu. V případě ztráty klíčové karty je host povinen uhradit poplatek v následující výši 50,00 PLN za každou ztracenou kartu.

§7 ODPOVĚDNOST LÁZNÍ MAXIMUS
(1) Maximus Spa odpovídají za ztrátu nebo poškození věcí vnesených osobami využívajícími jejich služeb pouze v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.
(2) Host je povinen oznámit vznik škody recepci, jakmile ji zjistí.
(3) Lázně Maximus odpovídají za ztrátu nebo poškození peněz, cenných papírů, cenností, cenných předmětů nebo předmětů vědecké či umělecké hodnoty pouze v případě, že tyto věci byly v zařízení uloženy.
(4) Za cennosti uvedené v odstavci 3 se považují předměty v hodnotě vyšší než 1 000,00 (jeden tisíc) PLN, zejména: jízdní kola; mopedy; elektrické skútry apod. elektronické přístroje, šperky, umělecká díla.
5. Lázně Maximus si vyhrazují právo odmítnout převzetí předmětů vysoké hodnoty, značných finančních částek, předmětů ohrožujících bezpečnost a objemných předmětů, které nelze uložit do úschovy.
(6. Lázně Maximus neodpovídají za poškození nebo ztrátu automobilu nebo jiného vozidla patřícího Hostovi, věcí v něm zanechaných nebo živých zvířat, a to bez ohledu na to, zda byla tato vozidla zaparkována v areálu Lázní Maximus nebo mimo něj.
(7) Maximus Spa neodpovídají za omezení nabídky, zrušení nebo zrušení služeb zařízení vyplývající z vyšší moci, příkazů nebo rozhodnutí příslušných veřejných, státních nebo místních orgánů, služeb, inspekcí nebo stráží.

§8 VRÁCENÍ ZANECHANÝCH PŘEDMĚTŮ
(1) Osobní věci, které odjíždějící host zanechal v pokoji, se zasílají zpět na adresu uvedenou hostem na jeho náklady.
(2) V případě, že Host neobdrží pokyn k vrácení zanechaných věcí, zařízení uskladní výše uvedené věci na náklady majitele po dobu jednoho měsíce, po uplynutí této doby se věci stávají majetkem Lázní Maximus. Potraviny budou zlikvidovány v den odhlášení.

§9 NOČNÍ KLID
(1) V Lázních Maximus platí zákaz nočního klidu od 22:00 do 7:00 hodin, s výjimkou akcí pořádaných Lázněmi Maximus.
(2) Hosté, kteří se účastní akcí, jsou povinni mimo prostor určený pro zábavu v Lázních Maximus dodržovat v zařízení platný zákaz vycházení a chovat se ohleduplně k ostatním hostům v zařízení.

§10 STÍŽNOSTI
(1) Hosté mají právo podat stížnost, pokud zjistí nedostatky v kvalitě poskytovaných služeb.
(2) Všechny stížnosti se přijímají na recepci, každá stížnost musí být podána písemně, jinak se na ni nebude brát zřetel.
(3) Stížnost je třeba podat písemně ihned poté, co si všimnete nedostatků v úrovni poskytovaných služeb.
(4) Stížnosti budou posuzovány individuálně a host podávající stížnost bude informován o způsobu jejich projednání a vyřízení.
(5. Na stížnosti podané později než 30 dní po skončení pobytu nebude brán zřetel.

§11 DALŠÍ USTANOVENÍ
    (1) Lázně Maximus nepřijímají zvířata do areálu. V případě, že se v areálu i přes zákaz nachází zvíře, mají Lázně Maximus právo účtovat hostovi dodatečný poplatek ve výši 200 PLN za den. Kromě toho si Maximus Spa v takovém případě vyhrazuje právo okamžitě vypovědět smlouvu v souladu s ust. 6(3).
    (2) V Lázních Maximus a jejich bezprostředním okolí je přísně zakázáno kouřit s výjimkou vyhrazených prostor k tomu určených. V případě porušení tohoto zákazu bude Hostovi účtován dodatečný poplatek ve výši 500 PLN za ozonizaci pokoje nebo jiných prostor, kde byl zákaz porušen.
    (3) V místnostech Maximus Spa nelze skladovat nebezpečné věci - zbraně a střelivo, hořlavé, výbušné a osvětlovací materiály. Dále je z důvodu požární bezpečnosti zakázáno používat ohřívače, elektrické žehličky a jiná podobná zařízení, která nejsou součástí vybavení zařízení.
    (4) V prostorách Lázní Maximus je zakázána agitace a podomní prodej.
 (5) Nadměrný hluk v prostorách Lázní Maximus, způsobující nepříjemné pachy nebo jiné věci, které ruší, poškozují nebo obtěžují ostatní Hosty Lázní Maximus, včetně rušení nočního klidu, je zakázán podle ustanovení odst. 6 odst. 3. V případě rušení pořádku - nočního klidu v areálu Lázní Maximus mají Hosté právo oznámit uvedený přestupek Policii ČR.
    (6) Hosté nejsou oprávněni provádět jakékoliv změny v pokojích Maximus Spa a jejich vybavení, kromě drobných přeskupení nábytku a zařízení, které nemají vliv na jejich funkčnost a bezpečné užívání.
    (7) Je přísně zakázáno vynášet potraviny a nádobí z jídelny a baru v objektu Maximus Spa. Je možné zakoupit suché zásoby s sebou za 20,00 PLN.
    V kavárně/baře Maximus SPA je přísně zakázáno vnášet a konzumovat nápoje, které nebyly zakoupeny v zařízení Maximus SPA. Při každém vnesení a konzumaci nápojů (alkoholických i nealkoholických) se účtuje poplatek 200 PLN.
    (9) V případě, že se v pokoji hosta objeví osoby, za které nebyl zaplacen příslušný poplatek, mohou Lázně Maximus uplatnit dodatečný poplatek mající charakter smluvní pokuty ve výši 200 % poplatku za pokoj podle aktuálně platného ceníku.
 10 Host souhlasí s uchováváním a zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů z roku 2018, částka 1000 v platném znění) společností MIRDAJ S.C. M. Cieślewicz, J. Kunach, A. Kunach pro účely nezbytné pro pobyt Hosta v Maximus SPA, využívání dalších služeb poskytovaných zařízením, zejména pro účely registrace a zařazení údajů Hosta do databáze Maximus SPA. Host má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu (pravidla RODO).

    Pravidla a pravidla jsou účinná od 13.04.2022.