Reservation request

Klauzula informacyjna RODO – Maximus SPA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Gości w Maximus SPA ul. Morska 20,72-420 Dziwnówek jest firma MIRDAJ s.c. M.Cieślewicz, J.Kunach, A.Kunach ul. Osiedle Leśne 10E-Bezrzecze, 71-220 Szczecin.
 2.  Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod@maximus-spa.pl
 3.  Dane osobowe Gości przetwarzane będą w celu:
 •  zawarcia i wykonania umowy na usługi obejmujące wypoczynek połączony z zabiegami leczniczymi, relaksującymi i rehabilitacyjnymi na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Odbiorcami danych osobowych Gości będą następujące kategorie podmiotów:
 •  firma świadcząca usługi wsparcia IT;
 •  firma księgowa świadcząca usługi obsługi księgowej;
 •  firmy (kancelarie) prawnicze świadczące usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 1. Dane osobowe Gości przechowywane będą w celu realizacji:
 • umowy o świadczenie usługi obejmujące wypoczynek połączony z zabiegami leczniczymi, relaksującymi i rehabilitacyjnymi;
 • obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
 • monitoringu wizyjnego w związku z ochroną i bezpieczeństwem pobytu, a pozyskany materiał wizyjny przechowywany będzie przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostanie trwale usunięty.
 1. Gość ma prawo do żądania od Administratora:
 •  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 •  do sprostowania/uzupełniania swoich danych;
 •  do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 •  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 •  do przenoszenia danych,
 •  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

w celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Nie podejmuje się zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
 2. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Maximus Spa ul. Morska 20, 72-420 Dziwnówek tel. 91 38 11 611 recepcja@maximus-spa.pl

 • pl
 • de
 • en