Zapytanie rezerwacyjne

Ogólne zasady rezerwacji i pobytu w MAXIMUS SPA.

1. Ogólny cel

 • Głównym celem MAXIMUS SPA jest zapewnienie Gościom hotelowym odpowiednich warunków wypoczynku.

2. Zasady rezerwacji pobytu (Zgłoszenie pobytu)

 • W MAXIMUS SPA zgłoszenie pobytu niezależnie od jego rodzaju wiąże się z koniecznością dokonania rezerwacji i wpłaceniem zaliczki w ustalonym terminie i wysokości .
 • Rezerwacji dokonać można telefonicznie, osobiście w siedzibie MAXIMUS SPA ul. Morska 20 w Dziwnówku, bądź korzystając z modułu rezerwacji na stronie internetowej.
 • Rezerwacja uznana jest za obowiązującą po ustnym bądź pisemnym jej przyjęciu i potwierdzeniu przez pracownika MAXIMUS SPA
 • Dokonanie rezerwacji wiążącej jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją ogólnych zasad rezerwacji i pobytu w MAXIMUS SPA.

3. Zasady wpłacania zaliczek

 • Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do dokonania zaliczki w wysokości 30% wartości świadczonych na jego rzecz usług w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji.
 • Pozostałą należność wynikającą z zamówionych usług Gość powinien uregulować w dniu przyjazdu do MAXIMUS SPA gotówką lub kartą kredytową w recepcji, względnie przelewem bankowym na rachunek bankowy (w tym przypadku opłata podlega stwierdzeniu na podstawie okazanego dowodu wpłaty).
 • MAXIMUS SPA zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z Gościem, którego wpłaty określone w pkt. 3.1 i 3.2 nie zostały wpłacone w wyznaczonym terminie.

4. Warunki Płatności

 • Wszelkie opłaty za usługi świadczone przez MAXIMUS SPA powinny być realizowane w miejscu siedziby, bądź na wskazany rachunek bankowy.
 • Ceny świadczeń dla gości są cenami umownymi i zawierają podatek od towarów i usług.
 • Gość zobowiązany jest także do uiszczenia opłaty klimatycznej za każdy dzień pobytu w wysokości ustalonej przez Urząd Gminy Dziwnów.

5. Zasady rezygnacji z pobytu i zwrotu zaliczki

 • Gość ma prawo do rezygnacji z pobytu, z zastrzeżeniem, że w zależności od czasu zgłoszenia rezygnacji może utracić wpłaconą przez siebie zaliczkę, która potrącana jest na rzecz MAXIMUS SPA, celem rekompensaty poniesionych kosztów. Wysokość utraty zaliczki określają poniższe zasady:
 • Rezygnacja z pobytu jeśli związana ma być ze zwrotem zaliczki wymaga pisemnego zgłoszenia.
 • Niezależne od terminu rezygnacji z zamówionego pobytu w każdym przypadku zwrotu wniesionej zaliczki potrącana jest na rzecz MAXIMUS SPA opłata manipulacyjna z tytułu obsługi zgłoszenia w wysokości 50,00zł (pięćdziesięciu złotych 00/100) za każdą zgłoszoną rezerwację.
 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie do 31 dni przed rozpoczęciem pobytu w MAXIMUS SPA zwracana jest wniesiona zaliczka pomniejszona o koszty manipulacyjne, o których mowa w pkt. 5.3.
 • W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego pobytu między 30 a 20 dniem przed rozpoczęciem pobytu zwracane jest 50% wniesionej zaliczki, pomniejszone o koszty manipulacyjne, o których mowa w pkt. 5.3.
 • W przypadku rezygnacji z zamówionego pobytu w terminie od 19 dni przed rozpoczęciem pobytu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania zwrotowi podlega 50% niewykorzystanej kwoty.
 • Dokonanie rezerwacji i wpłata zaliczki, bądź zaliczek oznacza akceptację przedstawionych powyżej warunków.
 • Zwrot wpłaconej zaliczki następuje w ciągu 7 dni roboczych na wskazany rachunek bankowy.

6. Zasady zachowania rezerwacji

 • W przypadku nie zgłoszenia się Gościa w recepcji ośrodka Maximus w dniu rozpoczęcia pobytu (tj w dniu na jaki dokonana została rezerwacja) rezerwacja potwierdzona przedpłatą zachowywana jest do rozpoczęcia kolejnej doby hotelowej. Rezerwacja bez przedpłaty usuwana jest z systemu hotelowego o godz. 7.00 dnia następnego.

7. Zasady przyznawania kart rabatowych

 • Każdy Gość, który spędzi w MAXIMUS SPA minimum trzy pobyty, których łączna suma przekroczy 21 dni, ma prawo do otrzymania „srebrnej karty stałego klienta” upoważniającej do 5% zniżki od cen pobytu (noclegi i wyżywienie).
 • Każdy Gość posiadający „srebrną kartę stałego klienta”, który po jej otrzymaniu spędzi w MAXIMUS SPA przynajmniej 4 pobyty, których łączna suma będzie równa, bądź większą od 28 dni, ma prawo wymienić „srebrną kartę stałego klienta” na „złotą kartę stałego klienta” upoważniającą do 10% zniżki od cen pobytu.
 • Karty stałego klienta przyznawane są automatycznie podczas pobytu następującego po pobycie kwalifikującym do przyznania karty. Pobyt ten objęty zostanie także przewidzianą zniżką. Karta rabatowa nie ma zastosowania w przypadku pobytów promocyjnych, ofert specjalnych i pobytów pakietowych.

8. Prawa Gościa i obowiązki Gościa

 • Gość ma prawo do korzystania ze świadczeń oferowanych przez MAXIMUS SPA zgodnie z ofertą.
 • Gość ma prawo do zgłoszenia w recepcji MAXIMUS SPA wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki.
 • Gość zobowiązany jest do przestrzegania ustalonej przez MAXIMUS SPA doby hotelowej, która trwa: w sezonie letnim (20.06 – 01.09) od godz. 16.00 do godz.11.00, poza sezonem letnim (01.09-20.06) od godz.14.00 do godz. 10.00, chyba ze oferta specjalna stanowi inaczej.
 • Gość zobowiązany jest do przestrzegania na terenie MAXIMUS SPA przepisów związanych z bezpieczeństwem pożarowym, oraz przepisów porządkowych.
 • Od momentu rozpoczęcia pobytu Gość zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek przedstawicieli obiektu, które umożliwią realizację pobytu.
 • W razie naruszania przez Gości w sposób rażący, uporczywy lub zagrażający zdrowiu i życiu innych Gości ustanowionego porządku MAXIMUS SPA ma prawo rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę z niestosującym się do określonych zasad porządkowych Gościem, oraz obciążyć go kosztami powstałych z jego winy szkód.
 • Gość przebywający w obiekcie odpowiedzialny jest za sprzęt stanowiący wyposażenie pokoju. W przypadku jego uszkodzenia ponosi odpowiedzialność finansową.
 • Gość jest zobowiązany do zwrotu wydanej w czasie meldunku karty – klucza do pokoju. W przypadku jej zgubienia Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 50,00zł (pięćdziesiąt złotych 00/100).
 • Korzystając z jadalni Gość zobowiązany jest do okazywania karty pobytu. Gość ma prawo do jednorazowego wejścia do jadalni podczas każdego posiłku. W przypadku żywienia w formie bufetu, Gość może korzystać z niego wiele razy, zachowując zasadę jednorazowego wejścia do jadalni podczas każdego posiłku.
 • Gość jest zobowiązany do zgłaszania w recepcji wszystkich odwiedzających go w obiekcie osób nie będących Gośćmi MAXIMUS SPA. Osoby odwiedzające natomiast powinny zostawić w recepcji MAXIMUS SPA dowód poświadczający tożsamość i opuścić obiekt przed godziną 22.00.
 • Gość zobowiązany jest zgłosić się w recepcji obiektu w dniu zakończenia pobytu w celu dopełnienia formalności wymeldowania (tj. odebranie pokoju, zwrot wydanej kary-klucza).
 • Jeśli położenie zaproponowanego przez Maximus Spa pokoju nie odpowiada oczekiwaniom Gościa, a istnieje możliwość zamiany na pokój o tym samym standardzie, istnieje możliwość zamiany bez dodatkowych opłat pod warunkiem, iż nastąpi to przed zakwaterowaniem. Zamiana pokoju na życzenie Gościa po zakwaterowaniu (z przyczyn niezależnych od Maximus Spa) podlega opłacie w wysokości aktualnej stawki za dobę.

9. Odpowiedzialność

 • MAXIMUS SPA nie ponosi odpowiedzialności za wady, bądź niewykonanie usług, które były oferowane przez podwykonawców (min. imprezy fakultatywne, wycieczki, wynajęty samochód)
 • MAXIMUS SPA zastrzega sobie prawo do niedokonywania zwrotów wartości świadczeń niewykorzystanych w części lub w całości z przyczyn leżących po stronie Gościa.
 • MAXIMUS SPA ponosi odpowiedzialność (wyłącznie) za rzeczy wartościowe należące do Gości i złożone do depozytu.
 • MAXIMUS SPA zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie przed jej rozpoczęciem z powodów niezależnych od niego zdarzeń losowych. Zobowiązany jest wówczas do złożenia oferty zastępczej lub zwrotu uiszczonej należności.

10. Reklamacje

 • Uwagi i reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, oraz innymi usługami świadczonymi przez MAXIMUS SPA należy zgłaszać możliwie bezpośrednio po stwierdzeniu podstaw do ich zgłoszenia do przedstawiciela MAXIMUS SPA, który jest zobowiązany do zbadania zasadności złożonej reklamacji.
 • Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności.
 • Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie, o sposobie załatwienia sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany.
 • Roszczenia wobec MAXIMUS SPA przedawniają się po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia pobytu.

11. Pozostałe uwagi

 • Kosztowności, papiery wartościowe, oraz rzeczy mające wartość naukową i artystyczną należy deponować w recepcji.
 • Sprzątanie w pokojach odbywa się codziennie od poniedziałku do soboty. Pościel wymieniana jest co 7 dni.
 • Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami na terenie MAXIMUS SPA obowiązuje „cisza nocna” od godz. 22.00 do 7.00 z wyłączeniem imprez organizowanych przez MAXIMUS SPA.
 • W przypadku stwierdzenia w pokoju Gościa nocujących osób, za które nie wniesiona została stosowna opłata MAXIMUS SPA może zastosować, karę umowną w wysokości 200% opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem
 • W pokojach MAXIMUS SPA obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń mogących stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia Gości.
 • W pokojach MAXIMUS SPA obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Palenie dozwolone jest wyłącznie w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach.
 • W obiekcie MAXIMUS SPA obowiązuje zakaz wynoszenia jedzenia i naczyń z jadalni, baru i restauracji.
 • Pokoje znajdujące się w MAXIMUS SPA nie są przeznaczone do sporządzania posiłków.
 • Do obiektu MAXIMUS SPA nie są przyjmowane zwierzęta.
 •  W przypadku stwierdzenia w pokoju Gościa zwierzęcia zostanie zastosowana dodatkowa opłata w wysokości 200,- zł za dobę.
 • Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, zostaną one przechowane przez okres 30 dni, a następnie poddane utylizacji.

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umów o świadczenie usług świadczonych przez MAXIMUS SPA i zostaje udostępniony do wiadomości Gości poprzez Internet na stronie www.maximus-spa.pl oraz dostępny w recepcji na życzenie każdego Gościa.

Maximus Spa ul. Morska 20, 72-420 Dziwnówek tel. 91 38 11 611 recepcja@maximus-spa.pl